โครงการแลกเปลี่ยนครู

IMG_8366

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงรับครูต่างชาติ(เกาหลี) 2 ท่าน ในโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 เริ่มปฏิบัติงานสอนตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภูมิศาสตร์

ขอต้อนรับครูต่างชาติสู่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *