Welcome to our school website

 

A very warm welcome to Matthayom Watnairong School – we are delighted that you have found your way to our website.

We are now accepting applicants for the next academic year, click the button below to apply.

แบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์ Online Application Form Click Here

News

การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

open-house2015

การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความประสงคประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชนิดออล-อิน-วัน จํานวน 100 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 2,800,๐๐๐ บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ คลิกเพื่อดู…..

ขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ

open-house2015

ขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ทางโรงเรียนขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากทางบริษัทจำหน่ายหนังสือ ได้แจ้งว่าเกิดความล่าช้าในการขนส่งหนังสือจากต่างประเทศ ทางโรเงเรียนจึงขอเลื่อนการจำหน่ายหนังสือออกไป และจะแจ้งกำหนดการจำหน่ายให้ทราบในภายหลัง

การเรียนปรับพื้นฐาน

open-house2015

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 19 เมษายน 2559
เข้าแถวเคารพธงชาติ 8.00 น.
ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ถ้านักเรียนมีชุดนักเรียนใหม่แล้วให้ใส่มาเรียนได้

 

 

Conference

NISC promo

School Events