Administrators

Mrs.Rawikarn Bunyarid

Mrs.Rawikarn Bunyarid

Vice Principal (Acting as Principal)

นางรวิกานต์ บุญฤทธิ์

รองผู้อำนวยการ

ได้รับคำสั่งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

แต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Site: Click here

Mr. Veerapas Boonthong

Mr. Veerapas Boonthong

Head of Academic Affairs

นายวีรภาส บุญทอง

ข้าราชการครู

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

Teacher site: Click here

Miss. Kaew Sakulsermkraisri

Miss. Kaew Sakulsermkraisri

Head of Planning & Budgeting

นางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี

ข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

Teacher site: Click here

Miss. Thippaporn Sadao

Miss. Thippaporn Sadao

Head of Human Resources

นางสาวทิพย์ภาภรณ์ สะเดา

ข้าราชการครู

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

Teacher site: Click here

Mr. Theerawee Sumransilp

Mr. Theerawee Sumransilp

Head of General Affairs

นายธีรวี สำราญศิลป์

ข้าราชการครู

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

Teacher site: Click here

Mr. Sitthijade kittipongpokin

Mr. Sitthijade kittipongpokin

Head of Principal's Office

นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน

ข้าราชการครู

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

Teacher site: Click here

Mrs.Samlee Piboonvetch

Mrs.Samlee Piboonvetch

Consultant
Mrs.Duanpen Sumransilp

Mrs.Duanpen Sumransilp

Consultant
Mrs.Saijai Sittiketgorn

Mrs.Saijai Sittiketgorn

Consultant
Mr. Surapong Ngamsom

Mr. Surapong Ngamsom

Consultant