Non-teaching Staff

นางสาวศุภลักษณ์ พันล้อม

เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ

นางสาวสุพัตรา หีบแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกานต์สินี เศวตนัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไปและงานธุรการ

นางสาวปาจารีย์ แสนบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเดือนเพ็ญ สำราญศิลป์

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวขวัญชนก รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนิภาพร จันทร์แดง

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและภาคีเครือข่าย

นางสาวเปรมวดี เจนวัฒนโรจน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวพรพรรณ บัวอ่อน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวประภาภรณ์ ปานรสทิพย์

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวปัทมา จันทร์ประไพ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางกมลณภัทร์ ดวงเจริญอนันต์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวบุญพา น้ำทอง

เจ้าหน้าที่งานอนามัย

นางสาวบัณฑิตา รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่งานถ่ายเอกสาร

นายชนะชัย แก้วจอ

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา