วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเป็นวันแม่แห่งชาติ เหล่าข้าราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความส านึกในพระมหา กรุณาธิคุณ และพระบารมีอันล้นเกล้าฯจึงร่วมใจกันจัด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสักการะ และจัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ .ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำไปถวายวัดใช้จุดเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีไทย ให้พุทธศาสนิกชนมีศีลธรรม จริยธรรม นำพาสังคมให้เกิดความสุข ความเจริญสืบต่อไป เวลา 08.20  น. พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ เวทีโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 14.00 น . พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดนายโรง และ วัดบางบำรุ จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีในวัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

Read more

กำหนดตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การสอบดำเนินไปอย่างมีระเบียบถูกต้อง และเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน โรงเรียนจึงกำหนดตารางสอบกลางภาค ดังนี้ คลิกเพื่อดู……

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560 สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ – นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น. – เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น. อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย คลิกเพื่อดูรายชื่อ….. เลขที่ 1-23 ห้องสอบที่ 6 สอบห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  

Read more

ทะเบียนสรุปรายช่ือผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต ” YES รุ่น 25 และทุนสมทบ รุ่น 32

ทะเบียนสรุปรายช่ือผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต ” YES รุ่น 25 และทุนสมทบ รุ่น 32 สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ – นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น. – เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น. อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย คลิกเพื่อดูรายชื่อ….. ห้องสอบที่ 1 เลขที่ 1 – 30 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/1 ห้องสอบที่ 2 เลขที่ 31 – 60 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/2 ห้องสอบที่ 3 เลขที่ 61 – 90 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/3 ห้องสอบที่ 4 เลขที่ 91 – 120 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/4 ห้องสอบที่ 5 เลขที่ 121 – 151 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/5  *****นักเรียนคนใดที่ไม่มีชื่อเข้าห้องสอบในโครงการ YES  ให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน มายืนยันที่ครูศันสนีย์*****

Read more