โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562” และต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562” และต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง SC1-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ข้อมูลจาก https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-29.php

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ให้แก่ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Read more

โรงเรียนมัธยม​วัดนายโรง จัดกิจกรรม​การประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการ​สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

โรงเรียนมัธยม​วัดนายโรง จัดกิจกรรม​การประชุมผู้ปกครองและเลือกตั้งคณะกรรมการ​สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook​ live ในวันอาทิตย์​ที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน​มัธยมวัดนายโรง Page Facebook​: NR English Program Page https://www.facebook.com/EnglishProgramMatthayomwatnairongSchool/videos/340434546621722/?sfnsn=mo

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Click

Read more