เด็กหญิงเอสิกา มงคลประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/2 (แพรวา) ได้เป็นสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เด็กหญิงเอสิกา  มงคลประเสริฐ (แพรวา) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/2 ได้เป็นสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Thai Youth Orchestra under the Patronage of H.R.H. Princess Galyani Vadhanna:TYO) ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ไปคว้ารางวัลแชมป์โลกเวทีเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 11 หรือ 11th Summacum laude International Youth Music Festival Vienna 2017 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จาก 7 ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน และในปี 2562 นี้ วง TYO ได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศสเปน ให้เข้าร่วมแสดงดนตรีอีกครั้ง ในงานเทศกาลดนตรีสากลของเยาวชนออเคสตราปีที่ 6 หรือ International Alicante of Youth Orchertra : FIJO ที่ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 10  สิงหาคม 2562 ในจำนวนการแสดง 6 รอบ ร่วมกับวงดนตรีซิมโฟนี ออเคสตรา  อีก 4 ประเทศ ได้แก่ สเปน เจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย  และสวิตเซอร์แลนด์  การเป็นวงสายเลือดภาคพื้นตะวันออกชาติเดียว โดย TYO ต้องประชันกับอีก 4 ประเทศ เชื้อสายตะวันตกที่เป็นต้นตำรับดนตรีคลาสสิก นับเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญในวงการดนตรีคลาสสิกไทย และเยาวชนไทยที่ได้ไปแสดงพลังดนตรีในเวทีระดับสากล. นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน  2562  แพรวา    ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงดนตรี ในงาน World Youth Orch. & Gumma Int. Chorus Tokai Takanawadai Wind

Read more

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ NR Digital Knowledge Center โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการของครูผู้สอน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุม หัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ให้แก่ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยม    วัดนายโรง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more