📣ประชา​สัมพันธ์​กำหนดการแจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์​การเรียน ประจำปีการศึกษา​ 2563

กลุ่มบริหารวิชาการแจ้งกำหนดการแจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์​การเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา​ 2563

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรองระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ​ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) (ครั้งที่ 2)

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียกสำรองลำดับที่ 3 – 4 1. เด็กชายณัฐกรณ์ แพทย์หลวง เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2011042 2. เด็กหญิงพรพนิต ศรีธีรวิชัย เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2011096 – รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrnewstudent63m1 🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียกสำรองลำดับที่ 9 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 1. นางสาวภัณฑิรา แซ่เฮ้อ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2041103 – รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrnewstudent63m4 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวและกรอกเอกสารในระบบออนไลน์ ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่https://drive.google.com/…/1y7t2GjeQHZkXdpq26UWVdVpSA…/view… 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ได้ที่​ https://drive.google.com/…/1hqSpZInZewUeIHU8oEKL6W–x…/view… 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ได้ที่​https://drive.google.com/…/1pt6W0q0pF-GjtD68Nbox9b0o2…/view…

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ แนว​ปฏิบัติการ​จัดการเรียนการสอนทางไกลตามหลักสูตร​สถานศึกษา​ภายใต้สถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้อง​เรียนพิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 4)

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 2 คน (ลำดับที่ 5 – 6) – ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 16 – 19) – รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m1 🚩 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 9) – รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m4 🚩 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 และ มามอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 ⚠️นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตาม วัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ ⚠️

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การ​รายงานตัว​และมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 1)

🚩ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m4 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่https://drive.google.com/…/1y7t2GjeQHZkXdpq26UWVdVpSA…/view… 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ได้ที่​ https://drive.google.com/…/1hqSpZInZewUeIHU8oEKL6W–x…/view… 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ได้ที่​https://drive.google.com/…/1pt6W0q0pF-GjtD68Nbox9b0o2…/view…

Read more

📣ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ (IEP) ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนปฏิบัติ ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ล็อคอินเข้าอีเมล์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตามขั้นตอนใน VDO https://youtu.be/7bkoHdlE3Lk​ 2. เมื่อเข้าสู่อีเมล์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสำเร็จแล้ว ให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom ปรับพื้นฐานออนไลน์ (ใช้ @nairong.ac.th เท่านั้น) ซึ่งโรงเรียนได้เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว(ตรวจสอบได้ที่กล่องจดหมายบนอีเมล์ของนักเรียน) โดยศึกษาจาก VDO https://youtu.be/LMoh8XlS4y0 3. ให้นักเรียนเข้าเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ผ่าน Google Classroom ระหว่างวันที่ 15 – 27 มิถุนายน 2563 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนตามวันและเวลาในตารางสอนปรับพื้นฐาน https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NibedKF4Faen2lTueszCO3i8ngYjv5rvuVr0GOHl7Ok/edit#gid=1490714574 และเข้าเรียนผ่าน Application Meet ในห้องเรียน Google Classroom โดยศึกษาจากVDO https://youtu.be/GvQvcWLZGK8 หมายเหตุ:1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียน EP / MEP ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้เรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 ให้นักเรียน เรียนปรับพื้นฐานในวันและเวลาดังกล่าว

Read more

📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1y7t2GjeQHZkXdpq26UWVdVpSAPr1eaMV/view?usp=drivesdk 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนได้ที่​ https://drive.google.com/file/d/1pt6W0q0pF-GjtD68Nbox9b0o2KM4vmsn/view?usp=drivesdk

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง รายชื่อ​นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.- กรอกข้อมูลตาม link ดังแนบ https://bit.ly/nrnewstudent63m4

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การ​รายงานตัว​และมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ห้องเรียน​พิเศษ​ English Program และ Mini English Program (EP/MEP) ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 3)

🚩ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ที่ https://bit.ly/nrreport63m4 ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง รายชื่อ​นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563

🚩รายงานตัวในระบบออนไลน์  ภายในวันที่  12  มิถุนายน 2563  เวลา 16.00 น. – กรอกข้อมูลตาม link ดังแนบ https://bit.ly/nrnewstudent63m1

Read more