👩‍⚕️การตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563🧑‍⚕️

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 เวลา 08.10 – 15.00 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre เพื่อให้นักเรียนได้รับบริการและเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใยจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง😉❤️

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องถ่ายเอกสาร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Click

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

Read more

📣ประกาศ NR New Normal สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2📣

      ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความสำคัญด้านคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียน แต่ทั้งนี้โรงเรียนยังไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ 100% เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันความปลอดภัยจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือ สำนักงานต้นสังกัดในด้านความปลอดภัย         ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนจึงจัดทำประกาศ NR New Normal สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ฉบับที่ 2 และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล ตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป

Read more