PARENT’S MEETING

กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 🕘 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา รับทราบผลการเรียน ปรึกษาและร่วมมือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน  ในการนี้โรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามกำหนดการ ดังนี้ ระดับชั้น ม. 1 , ม. 3, ม. 6 เวลา 09.00 – 12. 00 น. ระดับชั้น ม. 2 , ม. 4, ม.5 เวลา 13.00– 16.00 น. โดยผู้ปกครองสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ที่ ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 💒 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

SCHOOL HOLIDAY 22-26 JULY 2019

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการภายใน ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 เนื่องจาก โรงเรียนจัดกิจกรรม NAIRONG INTERNATIONAL STUDENTS’ CONFERENCE 2019 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย วัคซีนใจ ในวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2562 **โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ ** ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

Read more

🏸 ปันปัน นักแบดมินตันน้อยแห่งนายโรง 🏸

เด็กหญิงปัณฑิตา บุญสัมพุทธ (ปันปัน)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง👏คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 GS U12 และRunner-Up รองชนะเลิศ GD U12👏🏸🏸รายการ AMPANG JAYA BADMINTON CLUB , MALAYSIA🏸🏸

Read more

การตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อเป็นการคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นต้นกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น.– 15.00 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre ♥️ใส่ใจสุขภาพสักนิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ♥️

Read more