“นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0”

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดงาน “นายโรงก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.   ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานนักเรียน ทั้งทางด้านวิชาการ หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม ผลผลิตและจัดแสดงผลงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการประกวดและการแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ศิลปะ และ ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ และร่วมแข่งขันต่างๆ (แข่งขันเฉพาะประถมศึกษาตอนปลาย) คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม….. ฝ่ายบริหารวิชาการ โทร.02-424-1826 ต่อ 2120

Read more

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำไปถวายวัดใช้จุดเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีไทย ให้พุทธศาสนิกชนมีศีลธรรม จริยธรรม นำพาสังคมให้เกิดความสุข ความเจริญสืบต่อไป เวลา 08.20  น. พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ เวทีโรงอาหาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 14.00 น . พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดนายโรง และ วัดบางบำรุ จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีในวัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560 สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ – นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น. – เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น. อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย คลิกเพื่อดูรายชื่อ….. เลขที่ 1-23 ห้องสอบที่ 6 สอบห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  

Read more

ทะเบียนสรุปรายช่ือผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต ” YES รุ่น 25 และทุนสมทบ รุ่น 32

ทะเบียนสรุปรายช่ือผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต ” YES รุ่น 25 และทุนสมทบ รุ่น 32 สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ – นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น. – เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น. อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย คลิกเพื่อดูรายชื่อ….. ห้องสอบที่ 1 เลขที่ 1 – 30 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/1 ห้องสอบที่ 2 เลขที่ 31 – 60 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/2 ห้องสอบที่ 3 เลขที่ 61 – 90 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/3 ห้องสอบที่ 4 เลขที่ 91 – 120 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/4 ห้องสอบที่ 5 เลขที่ 121 – 151 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/5  *****นักเรียนคนใดที่ไม่มีชื่อเข้าห้องสอบในโครงการ YES  ให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน มายืนยันที่ครูศันสนีย์*****

Read more

หนังสือคู่มือวิชาการ

คู่มือวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนของนักเรียนตามระเบียบของ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในด้านงานวิชาการขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้บรรลุภารกิจของสถานศึกษา คลิกเพื่อดู…..

Read more