ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบชิงทุนโครงการ AYC ปีการศึกษา 2560 สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ – นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น. – เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น. อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย คลิกเพื่อดูรายชื่อ….. เลขที่ 1-23 ห้องสอบที่ 6 สอบห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  

Read more

ทะเบียนสรุปรายช่ือผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต ” YES รุ่น 25 และทุนสมทบ รุ่น 32

ทะเบียนสรุปรายช่ือผู้สมัครสอบชิงทุน “ยุวทูต ” YES รุ่น 25 และทุนสมทบ รุ่น 32 สนามสอบ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง กทม. วันที่สอบ 25 มิถุนายน 2560 กำหนดการสอบ – นักเรียนเข้าแถวพร้อมกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เวลา 8.30 น. – เริ่มทำข้อสอบพร้อมกันเวลา 9.00 น. อย่าลืม  ให้นักเรียนนำดินสอบ 2B – บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน – ปากกา มาในวันสอบด้วย คลิกเพื่อดูรายชื่อ….. ห้องสอบที่ 1 เลขที่ 1 – 30 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/1 ห้องสอบที่ 2 เลขที่ 31 – 60 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/2 ห้องสอบที่ 3 เลขที่ 61 – 90 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/3 ห้องสอบที่ 4 เลขที่ 91 – 120 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/4 ห้องสอบที่ 5 เลขที่ 121 – 151 สอบห้องมัธยมศึกษาที่ 1/5  *****นักเรียนคนใดที่ไม่มีชื่อเข้าห้องสอบในโครงการ YES  ให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน มายืนยันที่ครูศันสนีย์*****

Read more

หนังสือคู่มือวิชาการ

คู่มือวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนของนักเรียนตามระเบียบของ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในด้านงานวิชาการขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้บรรลุภารกิจของสถานศึกษา คลิกเพื่อดู…..

Read more

รับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ / บุคลากรโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ / บุคลากรโสตทัศนศึกษา 1.ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา 2.คุณสมบัติทั่วไป (1) เพศชาย หรือ เพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุ 23 – 35 ปี (2) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หน้าที่รับผิดชอบ -ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน -ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียน สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ เช่นเครื่องเสียง เครื่องโปรเจ็คเตอร์ -สนับสนุนด้านไอที และงานอื่นๆที่มอบหมาย คลิกเพื่อดูรายละเอียด……

Read more

สอบราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔6 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปี 2560 (รายละเอียดขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง ตามเอกสารแนบท้าย) เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560 ดังนี้ คลิกเพื่อดู…..

Read more