ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและประเมินบุคลิกภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2562

Read more