ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน”ยุวทูต” ทุน “นักเรียนดีเด่น” รุ่นที่ 26 และทุนสมทบ รุ่นที่ 33(YES)และการสอบนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นโครงการ UCE ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จะมีการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561  จำนวน 2 โครงการดังนี้ 1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (รอบเดินทาง ตุลาคม 2561 ) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นสนามสอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. 2. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนYES & AYC โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเป็นสนามสอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน”ยุวทูต” ทุน “นักเรียนดีเด่น” รุ่นที่ 26 และทุนสมทบ รุ่นที่ 33(YES&AYC) ได้ที่นี่ ==> Click สิ่งที่ใช้ในการสอบ / หลักฐานในการสอบ 1. ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ 2. บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประชาชน หมายเหตุ; * ผู้เข้าสอบทุกท่านจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเดินทางถึงศูนย์สอบอย่างช้าไม่เกิน 8.30 น. * ** ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบตามสนามสอบที่จัดให้เท่านั้น ** *** มีข้อสงสัยหรือไม่พบรายชื่อ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@yesthailand.org หรือทาง LINE ID: @yesthailand โดยระบุชื่อ นามสกุลให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร *** ****เวลาสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม****

Read more

ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกไปแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศแคนาดา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานอาภา วีชะรังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2560 ได้รับคัดเลือกจากสถานทูตแคนาดาให้ไปแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศแคนาดา รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรม “NR FIRST DATE M.1&M.4 PARENTS” 2018

ด้วยเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดกิจกรรม“NR FIRST DATE M.1&M.4 PARENTS” ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและกำหนดการที่ ==> Download

Read more

Detail of Nairong Orientation 2018

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดกำหนดการและรายชื่อนักเรียนประจำรถบัส ดังนี้ รายชื่อนักเรียนประจำรถบัส  Click here  

Read more