ประชุมการจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับวัดนายโรง, วัดบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย, บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด, ห้างเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า, สถานีสูบน้ำ และสำนักงานสิ่งแวดล้อม เขตบางกอกน้อย ประชุมการจัดทำโครงการกำจัดขยะมูลฝอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Read more

เด็กหญิงเอสิกา มงคลประเสริฐ (แพรวา) ลูกนายโรง เก่งระดับนานาชาติ

เด็กหญิงเอสิกา มงคลประเสริฐ (แพรวา) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Thai Youth Orchestra : TYO ได้เข้าร่วมแสดงดนตรีในงาน International Alicante Festival of Youth Orchestra 2019 ครั้งที่ 7 ณ ราชอาณาจักรสเปน เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และ นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (รุ่นที่ 1) ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Read more

กิจกรรมวัยรุ่น วัยมันส์ เท่าทันแอลกอฮอล์

โครงการศิลปะการแสดงสร้างพลังเครือข่ายงดเหล้า ดำเนินงานโดยทีมละครรณรงค์เฉพาะกิจเธียเตอร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าจัดกิจกรรม “วัยรุ่น วัยมันส์ เท่าทันแอลกอฮอล์” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more

ASEAN DAY 2019

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ ASEAN Vision 2040:Towards a Bolder and Stronger ASEAN Community ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ชมภาพถ่ายกิจกรรมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/CDKeFRxViSiQwATp8 #ภาพถ่ายจากชุมนุมถ่ายภาพโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Read more