ประชุมผู้ปกครอง 1/2559

open-house2015

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องและระดับชั้นเรียน ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ระดับชั้น ม. 1, ม. 4, ม.5

เวลา 08.30-09.00 น. – ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เวลา 09.00-10.00 น. – พบผู้บริหาร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้อง NR Digital Knowledge Center

เวลา 10.00-11.30 น. – ผู้ปกครอง พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนของนักเรียนเพื่อเลือกเครือข่ายระดับห้องเรียน

เวลา 11.30-12.00 น. – เลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน

ประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. – 15.30 น. 

ระดับชั้น ม. 2, ม. 3, ม. 6

เวลา 12.00-13.00 น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง

เวลา 13.00-14.00 น. – พบผู้บริหาร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้อง NR Digital Knowledge Centre

เวลา 14.00-15.30 น. – พบครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนของนักเรียนเพื่อเลือกเครือข่ายระดับห้องเรียน

เวลา 15.30-16.00 น. – เลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *