นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการภาษาฝรั่งเศส

     

      

     

     นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัลระดับประเทศ งานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ จากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 109 โรง และสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับพระราชทานรางวัล 2 รายการ ดังนี้

1.รางวัลพระราชทานที่ 3 การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องาน

            โดย นางสาว Hsiao-En Liou นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร

            และนายภูชิต วิชชุเดชา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ถวายคำอธิบายและตอบข้อซักสามเกี่ยวกับเนื้อหาบอร์ดนิทรรศการ

2. รางวัลพระราชทานที่ 2 การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด

             โดย นางสาวบุญญินท์  ลุจินตานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *