กำหนดการศิลปหัตถกรรม ประเภทการแขงขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

กำหนดการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประเภทการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้อง Nurse Room พร้อมจับฉลากการแข่งขัน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดย รองผู้อำนวยการ รวิกานต์ บุญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
และแนะนำคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน

09.00 – 12.00 น. เริ่มการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ภาคเช้า

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง ศูนย์ภาษาจีน ชั้น 2
– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง Language Lab ชั้น 2

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. เริ่มการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ภาคบ่าย (ต่อ)

– ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง ศูนย์ภาษาจีน ชั้น 2
– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง Language Lab ชั้น 2

************************************************************************
หมายเหตุ กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *