PARENT’S MEETING

กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 🕘 ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษา รับทราบผลการเรียน ปรึกษาและร่วมมือกันในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน  ในการนี้โรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามกำหนดการ ดังนี้ ระดับชั้น ม. 1 , ม. 3, ม. 6 เวลา 09.00 – 12. 00 น. ระดับชั้น ม. 2 , ม. 4, ม.5 เวลา 13.00– 16.00 น. โดยผู้ปกครองสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ที่ ภายในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 💒 โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี และการแสดงบนเวที ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณกระรวงศึกษาธิการ

Read more

ยุวกาชาดจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมปลูกป่าเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ชุมชน และบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน

Read more

นักเรียนชุมนุมดนตรีไทยนาฏศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้าบันทึกเทปวิทยุกระจายเสียง บรรเลงดนตรีไทย กล่าวบทอศิรวาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน​เฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว

นักเรียนชุมนุมดนตรีไทยนาฏศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไปบันทึกเทปวิทยุกระจายเสียง บรรเลงดนตรีไทย กล่าวบทอศิรวาทถวายพระพร เนื่องในโอกาสวัน​เฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2562 ณ วังสวนจิตรลดา โดยจะออกอากาศในวันอาทิตย์​ที่ 28 กรกฎาคม​ 2562 ที่คลื่น FM104 เริ่มออกอากาศเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 💓ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะคะ💓

Read more

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายวัคซีนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ประจำปี 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายวัคซีนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ประจำปี 2562 ณ วัดนายโรง และ วัดบางโฉลงใน เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Read more