เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่ Click การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ขอแก้ไขสถานที่จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 และ 6-7 เมษายน 2563 จากเดิมห้อง NR Digital Knowledge Center เป็น ห้องโภชนาการ

Read more

การมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรอกเอกสารทางออนไลน์ ตาม url ที่กำหนด (กรอกเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563)

ใบมอบตัว กรอกเอกสารทางออนไลน์ ตาม url 👉 bit.ly/nrnewstudent63m4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (กรอกเอกสารภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563)

Read more

การมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรอกเอกสารทางออนไลน์ ตาม url ที่กำหนด (กรอกเอกสารภายในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563)

ใบมอบตัว กรอกเอกสารทางออนไลน์ ตาม url ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(กรอกเอกสารภายในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563) bit.ly/nrnewstudent63m1

Read more

📣 ประชาสัมพันธ์​การตรวจคัดกรองวันรายงานตัวนักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และ 4 โครงการ​ภาค​ภาษาอังกฤษ​ (EP/MEP)👧🧒

ดาวน์โหลด​เอกสาร​ได้ที่ https://drive.google.com/a/nairong.ac.th/file/d/1Kv–R0o5pUzfcldElLj3cuFJzEQEvXm7/view?usp=drivesdk

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ 👉 เรื่อง การแจ้งผลคะแนนสอบปลาย​ภาค​และสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น 👉 เรื่อง การแจกใบประกาศนียบัตร แลเใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3 และ 6 ปีการศึกษา​ 2562

Read more

📣ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563

Read more

📣ประกาศ​รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program/Mini English Program) ปีการศึกษา 2563

Read more

📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและประเมินบุคคลิกภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน โครงการพิเศษ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา 2563 (เรียงตามเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ)

Read more