🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศในทุกรายวิชา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา​ 2561

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สามารถทำคะแนน O-NET ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศในทุกรายวิชา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุด 90 คะแนน ได้แก่ นางสาวณภัทร ทางแกง ม.6/4 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ได้แก่ นางสาวพันธ์ุรวี นิธิอุทัย ม.6/2 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ได้แก่ นายทาคุมิ บุญรัตน์คุณานนท์ ม.6/1 นายพีระภัทร โพธิ์เรือง ม.6/1 นายวรกมล กาญจนาภิรมย์ ม.6/3 วิชาวิทยาศาสตร์​ ได้คะแนนสูงสุด 82.20 คะแนน ได้แก่ นางสาววิรัญญา สุชาตะวัฒน์ ม.6/3 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้คะแนนสูงสุด 64 คะแนน ได้แก่ นายธนภัทร สุรินทร์รัฐ ม.6/5 😊crรูปภาพสวยๆจากครูเค้ก😊

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและประเมินบุคลิกภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2562

Read more

กิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

      โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” เพื่อมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

Read more