กิจกรรม “NR FIRST DATE M.1&M.4 PARENTS” 2018

ด้วยเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กำหนดจัดกิจกรรม“NR FIRST DATE M.1&M.4 PARENTS” ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ดาวน์โหลดหนังสือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและกำหนดการที่ ==> Download

Read more

Detail of Nairong Orientation 2018

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดกำหนดการและรายชื่อนักเรียนประจำรถบัส ดังนี้ รายชื่อนักเรียนประจำรถบัส  Click here  

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ  Math Science Advance Program (MSAP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561   

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โครงการ  Math Science Advance Program (MSAP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561           

Read more

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น ประเทศจีน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยครูฮาร์บิ้น ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561                                                

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา  2561     รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการบูรณาการภาษาอังกฤษ (Integrated English Program) ปีการศึกษา  2561      

Read more