รางวัลชมเชย การประกวดสื่อหนังสั้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

รางวัลชมเชย การประกวดสื่อหนังสั้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ เขตปทุมวัน ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 37 โรงเรียน โดยเชิญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) เป็นประธาน รายละเอียดเพิ่มเติ่ม……

Read more

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารจำนวน 55 คน(รุ่นที่ 1) เข้าศึกษาดูงาน

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารจำนวน 55 คน(รุ่นที่ 1) เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง “การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยนักเรียน”

Read more

รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสุจริตพระราชทาน

รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็น “ต้นแบบความโปร่งใสในสังคมดิจิทัล

Read more