กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนำโดย นางวันทนา​ ชู​ช่วย​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี​อันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม​ 2563 ณ วัดนายโรง วัดบางบำหรุ และวัดปฐมบุตรอิศราราม

Read more

พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับความอนุเคราะห์จากอดีต ส.ก.นภาพล จีระกุล ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นผิวภายในโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

Read more

📣ประชาสัมพันธ์การซื้อแบบเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และอุปกรณ์การเรียน

1. นักเรียนที่ยังซื้อแบบเรียนภาษาอังกฤษไม่ครบ สามารถไปซื้อเพิ่มเติมได้ที่ห้องงานช่าง ชั้น 1 ใกล้ห้องโภชนาการ (ตรวจสอบราคาแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ต้องการซื้อเพิ่มเติมบนใบเสร็จที่ได้รับ)2. การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ขณะนี้กางเกงพละไซ้ส์ S มีจำหน่ายแล้ว นักเรียนสามารถซื้อได้ที่สหกรณ์โรงเรียน (NR Cafe) 3. การรับเสื้อปัก ขอให้ไปรับตามวันที่ระบุบนใบนัดรายการที่ 1 และ 2 นักเรียนสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในวันที่ไปรับหนังสือเรียน หรือตอนเปิดภาคเรียนตามสถานที่ที่แจ้งไว้ด้านบน

Read more

📣ประชา​สัมพันธ์​กำหนดการแจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์​การเรียน ประจำปีการศึกษา​ 2563

กลุ่มบริหารวิชาการแจ้งกำหนดการแจกหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์​การเรียนให้แก่นักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา​ 2563

Read more

NR PARENT ORIENTATION & NR PARENT MEETING 2020 ON JUNE 28, 2020

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง NR PARENT ORIENTATION & NR PARENT MEETING 2020 ON JUNE 28, 2020 เพื่อพบปะองค์กร สนับสนุนเพื่อนผู้ปกครอง และพบครูที่ปรึกษา ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน การใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal รายละเอียดดังนี้ * ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (NR PARENT ORIENTATION) ผ่านห้องเรียน H.O.M.E. PROGRAM เวลา 09.00 – 10.00 น. * ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านโปรแกรม Stream yard Page Facebook: Nairong News เวลา 10.00 – 11.00 น.

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรองระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ​ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program) (ครั้งที่ 2)

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียกสำรองลำดับที่ 3 – 4 1. เด็กชายณัฐกรณ์ แพทย์หลวง เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2011042 2. เด็กหญิงพรพนิต ศรีธีรวิชัย เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2011096 – รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrnewstudent63m1 🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียกสำรองลำดับที่ 9 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 1. นางสาวภัณฑิรา แซ่เฮ้อ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 2041103 – รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrnewstudent63m4 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวและกรอกเอกสารในระบบออนไลน์ ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่https://drive.google.com/…/1y7t2GjeQHZkXdpq26UWVdVpSA…/view… 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ได้ที่​ https://drive.google.com/…/1hqSpZInZewUeIHU8oEKL6W–x…/view… 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ได้ที่​https://drive.google.com/…/1pt6W0q0pF-GjtD68Nbox9b0o2…/view…

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ แนว​ปฏิบัติการ​จัดการเรียนการสอนทางไกลตามหลักสูตร​สถานศึกษา​ภายใต้สถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง​ การ​รายงานตัว​และ​มอบตัว​ลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้อง​เรียนพิเศษ​ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 4)

🚩ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 2 คน (ลำดับที่ 5 – 6) – ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 4 คน (ลำดับที่ 16 – 19) – รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m1 🚩 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 1 คน (ลำดับที่ 9) – รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m4 🚩 ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 และ มามอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 ⚠️นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตาม วัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ ⚠️

Read more

📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ เรื่อง การ​รายงานตัว​และมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 (ครั้งที่ 1)

🚩ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวในระบบออนไลน์ https://bit.ly/nrreport63m4 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมามอบตัวในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 📣เอกสารการมอบตัวนักเรียนและใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 และ 4 ห้องเรียน​ปกติ โครงการ​ Integrated English Program (IEP) ปีการศึกษา​ 2563 🚩ดาวน์โหลด​เอกสารการมอบตัวนักเรียนได้ที่https://drive.google.com/…/1y7t2GjeQHZkXdpq26UWVdVpSA…/view… 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ได้ที่​ https://drive.google.com/…/1hqSpZInZewUeIHU8oEKL6W–x…/view… 🚩ดาวน์โหลด​ใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 4 ได้ที่​https://drive.google.com/…/1pt6W0q0pF-GjtD68Nbox9b0o2…/view…

Read more