ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ

open-house2015

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ให้เกิดทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้ง ๔ ทักษะ รวมทั้งได้พัฒนาการมีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ในกลุ่มการเรียนโครงสร้างภาษาอังกฤษ-จีน อังกฤษ-ฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *