6 ทศวรรษ รวมใจนายโรง

60-nr

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมรมครูเก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และสามคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

[box]กำหนดจัดงาน “6 ทศวรรษ รวมใจนายโรง” ในวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง[/box]

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้การสนับสนุนบัตรร่วมงานใบละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

[box]สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร 0-2424-1826 ต่อ 116[/box]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *