📣โรงเรียน​มัธ​ย​มวัด​นายโรง​ประกาศ​การเรียนการสอนชดเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามที่ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารได้มีกำหนดเปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหารประจำ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การเรียนการสอน เป็นไปตามบริหารการจัดเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา ให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด จึงขอกำหนดการเรียนการสอนชดเชยดังนี้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้จัดให้มีการเรียนการสอนชดเชย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด​ประกาศ​ได้ที่ Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *