📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ 👉 เรื่อง การแจ้งผลคะแนนสอบปลาย​ภาค​และสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น 👉 เรื่อง การแจกใบประกาศนียบัตร แลเใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3 และ 6 ปีการศึกษา​ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *