📣ประกาศ​โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง ​เรื่อง​ การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อเนื่องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม) ห้องเรียนปกติ (Integrated English Program: IEP) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์โรงเรียนกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 3 และ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว ตามกำหนดการ ดังนี้

  • รายงานตัวในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.
  • กรอกข้อมูลตาม link ดังแนบ https://bit.ly/nrnewstudent63m4
    วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 มอบตัวบริเวณหน้าห้อง NR Digital Knowledge Center
  • นักเรียนมอบตัว เวลา 09.30 – 11.00 น.

**นักเรียนที่ไม่มามอบตัว ตาม วัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *