📣ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

📣ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวลำดับสำรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

🚩ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ รายงานตัวและมอบตัววันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *