💐โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดจัดกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

🎊💐โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดจัดกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง💐🎊

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมแสดงความยินดีขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีประสงค์จะแสดงความยินดีกับนักเรียน ขอให้แสดงความยินดีหลังเสร็จพิธีการตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

2. ขอให้แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าภายในสถานศึกษา และผ่านการคัดกรอง วัดไข้ วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นรักษาระยะทางสังคม

3. ระหว่างรอพิธีการเสร็จสิ้น ขอให้รอบริเวณโรงอาหารหรือบริเวณที่โรงเรียนกำหนด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *