🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมกิจกรรม HKU Academy for the Talented Inauguration 2023

🎊ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมกิจกรรม HKU Academy for the Talented Inauguration 2023🎊1. นางสาวนฤภร ศรีอมรกิจกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/22. นางสาวพินทุ์ทองธาร ยั่งยืน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13. นายกฤษณะ ฉิมเฉลิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/44. เด็กหญิงพิชชาพร เล็กรุ่งเรืองกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15. นางสาวนภัสนันท์ ตวงสินทวีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *