โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​ประชุมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ ๑ ช่วย ๓ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ​

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ (IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ แสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่น ในฐานะสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพได้ดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ ๑ ช่วย ๓ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาร่วมพัฒนาอันประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดบวรมงคล และโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *