โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​จัดการเรี​ยนการ​สอนปรับ​พื้นฐาน​ออนไลน์​ผ่าน Google Meet และสื่ออื่น ๆ👩‍🏫👨‍🏫

โรงเรียน​มัธยม​วัด​นายโรง​จัดการเรี​ยนการ​สอนปรับ​พื้นฐาน​ออนไลน์​ระหว่างวันที่​ 20 เมษายน ถึงวันที่​ 1 พฤษภาคม​ 2563 ผ่าน Google Meet และสื่ออื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อม​ก่อนเปิดภาคเรียน​ที่ 1 ปีการศึกษา​ 2563 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน​เกิดการเรียนรู้ ก้าวทันโลกเทคโนโลยี​ที่จะต้องใช้ในระบบการเรียนการสอน​ของโรงเรียนมัธยม​วัด​นายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *