โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ต้อนรับคณาจารย์ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ต้อนรับคณาจารย์ หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5 -6 โดยมีรองอารีรัตน์ หล้าหิบ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *