โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดอบรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดอบรมพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *