โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะ​ และฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ไข้เลือดออก) และฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ส.ก.นภาพล จีระกุล เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *