โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการ Skan & Go ต้านโควิด by Siriraj

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการติดตามประชาชนเพื่อการบริหารจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Skan & Go ต้านโควิด by Siriraj) เพื่อสร้างฐานข้อมูลให้ได้ทราบประวัติการเดินทางของตนเอง มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไปสถานที่ต่าง ๆ และได้รับข้อมูลคำแนะนำการปฏิบัติตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรคได้ทันเวลาเมื่อมีความเสี่ยง
==ต้านโควิด เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของคนไทย==

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *