โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตรวจสุขภาพประจำปี 2563 แก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อให้นักเรียนได้รับการบริการและเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *