โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายวัคซีนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ประจำปี 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “ค่ายวัคซีนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ประจำปี 2562 ณ วัดนายโรง และ วัดบางโฉลงใน เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *