โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้ารับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้ารับการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *