โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562” และต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562” และต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควตานักเรียนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง SC1-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ข้อมูลจาก https://science.mahidol.ac.th/th/activity/may62-29.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *