โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนระยองวิทยาคม

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการของครูผู้สอน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *