โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมนำเสนอผลดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา 2561 และนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของปีการศึกษา 2562  

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 และนำเสนอโครงการ/กิจกรรมของปีการศึกษา 2562 โดยนางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนัธยมวัดนายโรง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ NR Digital Knowledge Centre โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Page Facebook: Nairong ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *