โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม     ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *