โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ NR Digital Knowledge Centre เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ร่วมปรึกษาหารือ เลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน, ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *