โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมลงนาม MOU

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมลงนาม MOU ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ เพลาเพลิน รีสอร์ท  จังหวัดบุรีรัมย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *