โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร)

ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร) เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านกีฬา
2. ด้านนันทนาการ
3. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน
6. ด้านการต่อต้านยาเสพติด
7. ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
8. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
9. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
10. ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัย

ส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่กลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไป

(รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้) คลิก…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *