โครงการผู้นำเยาวชน อย.น้อย ในโรงเรียน

ด้วยงานโภชนาการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดการเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มนักเรียนผ่านกิจกรรมโครงการผู้นำเยาวชน อย.น้อย ในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างลักษณะการเป็นผู้นำ มีจิตอาสา จึงจัดให้มีการอบรมผู้นำเยาวชน อย.น้อย ในโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 180 คน เข้าร่วมรับการอบรมเป็นแกนนำ ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง NR Digital Knowledge

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *