แบบประเมินความพึงพอใจ “การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

Link‌ ‌&‌ ‌QR‌ ‌Code

แบบประเมินความพึงพอใจ “การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ห้องเรียนปกติ  ประจำปีการศึกษา 2563”
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 https://bit.ly/nr2020iepadmissiontest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *