แจ้งกำหนดการงานทะเบียนวัดผล

ด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จะสอบปลายภาคเสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนจึงแจ้งกำหนดการต่างๆ ที่นักเรียนต้องมาดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ทันตามกำหนดเวลาดังนี้

กำหนดการที่นักเรียนต้องดำเนินการ

วัน เดือน ปี กิจกรรม
๒๘ ก.พ. ๖๐ – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
๑๖ มี.ค. ๖๐ – ประกาศผลการสอบวัดผลปลายภาค

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

– นักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส., มผ. จะต้องส่งคำร้องขอสอบแก้ตัว กับครูประจำวิชาเพื่อดำเนินการสอบแก้ตัว

– กรณี 0 ใช้แบบคำร้องขอแก้ 0  (NR ๒๓-๓)

– กรณี ร มส. มผ. ใช้แบบคำร้องขอแก้ ร   มส.   มผ. (NR ๒๓-๓)

๑๖ – ๒๑ มี.ค. ๖๐ – สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

– นักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0, ร, มส., มผ. จะต้องส่งคำร้องขอสอบแก้ตัว กับครูประจำวิชาเพื่อดำเนินการสอบแก้ตัว

– กรณี 0 ใช้แบบคำร้องขอแก้ 0  (NR ๒๓-๓)

– กรณี ร มส. มผ. ใช้แบบคำร้องขอแก้ ร   มส.   มผ. (NR ๒๓-๓)

๒๒ มี.ค. ๖๐ – ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
๒๗ – ๒๙ มี.ค. ๖๐ – สอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
๓๐ มี.ค. ๖๐ – ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
๓๑ มี.ค. ๖๐ – กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ที่จบหลักสูตรรับ ปพ.1 และใบประกาศนียบัตร

๑ เม.ย. ๖๐ – ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
๖ เม.ย ๖๐ – รายงานตัว ม.๓ ต่อเนื่อง ม.๔

 

ในการนี้โรงเรียนจึงแจ้งกำหนดการที่นักเรียนต้องปฏิบัติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ทราบ และรายละเอียดที่ส่งมาด้วย  อนึ่งกรณีที่นักเรียนไปติดต่อราชการในวันและเวลาราชการ ขอให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *