เผยแพร่รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH PLUS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH PLUS ที่มีต่อความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย 4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

จัดทำโดย นายธัญเทพ กองสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ดาวน์โหลดรายงานการวิจัยได้ที่ DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *