เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง มุมมองต่อเหตุผลการไม่ดื่มแอลกอฮอล์สู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นและเยาวชน

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการออกแบบนวัตกรรมต้นแบบที่ส่งเสริมการปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อทำโครงการวิจัยเรื่อง มุมมองต่อเหตุผลการไม่ดื่มแอลกอฮอล์สู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพโดยมีรายนามครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (yc) ต่อไปนี้

นางสาวสุนิสา วังทอง นายณัฐพงษ์ จันทรา นางสาวฉัตรแก้ว ทับเพชร

นางสาวณิชารัศน์ เสรีศิลาวิชญ์ ม.5/3 นางสาวอณัญญา สมบุญโต ม.5/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *