สำนักงานเขตบางกอกน้อยเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตบางกอกน้อยเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีการจัดสุขาภิบาลโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนทุกคนผ่านการประเมินความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรของกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *