สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

ดวยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 22/2546

สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔6 มีความประสงคจะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอรชนิด Notebook จํานวน 25 เครื่อง

2. เครื่องคอมพิวเตอรชนิด Chrome book จํานวน 50 เครื่อง

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2560) คลิกเพื่อดู…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *