สอบราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔6 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปี 2560 (รายละเอียดขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้าง ตามเอกสารแนบท้าย) เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2560 ดังนี้ คลิกเพื่อดู…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *