สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

open-house2015

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *