ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกไปแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศแคนาดา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานอาภา วีชะรังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา 2560

ได้รับคัดเลือกจากสถานทูตแคนาดาให้ไปแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศแคนาดา รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *