วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเป็นวันแม่แห่งชาติ
เหล่าข้าราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และพระบารมีอันล้นเกล้าฯจึงร่วมใจกันจัด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสักการะ และจัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ .ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

กำหนดการ

กํารจัดงํานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนํางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนมัธยมวัดนํายโรง
********************************
เวลา ๐๗.๓๐ น. – พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง – พระเทศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับวันแม่
เวลา ๐๗.๕๕ น. – นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา ๐๘.๐๐ น. – พิธีกรชี้แจงขั้นตอนพิธีถวายพระพรและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๐๘.๑๕ น. – ประธานในพิธีมาถึง ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
– พิธีกรเชิญประธานจุดเทียนชัย และถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่ม ๑ คู่)
– ตัวแทนนักเรียนชายหญิง จำนวน ๑ คู่และ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนายกสมาคม วางพานพุ่ม
– ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะถวายคำนับ พร้อมกัน
– ประธานอ่านบทอาศิรวาท
– ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงสดุดีมหาราชา
– ประธาน , รองผู้อ านวยการ , หัวหน้าครูชาวต่างชาติ , ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง , ตัวแทนแม่
แม่ดี ลูกเด่น ม.ต้น ๑ คน ม.ปลาย ๑ คน ลงนามถวายพระพร
– รำถวายพระพร ๑ ชุด
– การแสดงจินตลีลา จำนวน ๑ ชุด
กิจกรรมวันแม่แห่งชําติ
– พิธีกรประกาศรายชื่อและเชิญประธานมอบเกียรติบัตรแด่แม่ ดี ลูกเด่น ของแต่ละห้อง ตามลำดับ (จำนวน ๓๖ ห้อง)
– พิธีกราบบูชาพระคุณแม่
– บรรเลงเพลงอิ่มอุ่น
– ลูกคุณแม่ที่มา ร่วมงานและคุณแม่ตัวแทนห้องขึ้นกราบคุณแม่ของตนที่ละระดับชั้น
– ตัวแทนลูกกล่าวเทิดพระคุณแม่
– ตัวแทนแม่กล่าวความรู้สึก
– พิธีมอบเกียติบัตรในการประกวดต่าง ๆ
– ประธานกล่าวให้โอวาท
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เสร็จพิธี
กํารแต่งกาย : ข้าราชการครูใส่ชุดปกติขาว, นักเรียนแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อย, แม่ที่มาร่วมงานใส่ชุดสุภาพ
โทนสีฟ้าอ่อน (ผ้าไทย), ครูใส่ชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน, นักศึกษาวิชาทหารหญิง แต่งเครื่องแบบ นศท

J Piyapach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *