รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2558

open-house2015
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2558

ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้สอบวัดความรู้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการ Integrated English Program ปีการศึกษา 2558
[box]โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นลําดับที่ 1
มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
ดังนี้
เด็กหญิงวรัญญา จงเจริญมุ่งธัญญา[/box]
ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.
มอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัว ในวัน เวลา ที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *